Portal Ogłoszeń ARiMR

Z dniem 18 marca 2017 roku zostanie uruchomiony Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów/Partnerów KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Portal będzie dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Wnioskodawcy/Beneficjenci/Partnerzy KSOW realizujący operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 zobowiązani będą do zamieszczania zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym z zachowaniem konkurencyjnego trybu jego wyboru.

Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w trybie konkurencyjnym obowiązuje dla: 

  • Wnioskodawców/Beneficjentów/Partnerów KSOW, którzy stosują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro,
  • Wnioskodawców/Beneficjentów/Partnerów KSOW, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto.

Wybór oferty w trybie konkurencyjnym odbywa się z wykorzystaniem internetowego Portalu Ogłoszeń ARiMR www.portalogloszenarimr.gov.pl. Obowiązkiem Wnioskodawcy/Beneficjenta/Partnera KSOW jest zamieszczenie na portalu zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, usługi, dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zadań objętych wnioskiem a także opublikowanie na portalu wyboru najkorzystniejszej oferty. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez Wnioskodawcę/Beneficjenta/Partnera KSOW w zapytaniu ofertowym oraz która pochodzi od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z wnioskodawcą.

Powyższy tryb stosuje się do postępowań ofertowych wszczętych po 18 stycznia 2017 r. tj. po dniu wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60).

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl udostępniony jest Wniosek o nadanie uprawnień do portalu wraz z instrukcją wypełniania. Opublikowanie zapytania ofertowego będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR na pisemny wniosek wnioskodawcy. Wypełniony wniosek należy złożyć we właściwym Oddziale Regionalnym ARiMR. 

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - otwórz

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

Zaleca się, aby Wnioskodawca/Beneficjent/PartnerKSOW zachował w dokumentacji sprawy print screen (zrzut z ekranu) z każdego etapu korzystania z portalu jako potwierdzenie wykonania określonych czynności. 

view szablon artykułu

Aktualności

Portal Ogłoszeń ARiMR

Z dniem 18 marca 2017 roku zostanie uruchomiony Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów/Partnerów KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Portal będzie dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Podręcznik kwalifikowalności kosztów PT PROW 2014-2020

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zamieszczony Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.

Uruchomienie Portalu Ogłoszeń ARiMR

Informujemy, iż 18 marca br. planowane jest uruchomienie Portalu Ogłoszeń ARiMR, na którym wnioskodawcy będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe.

Anulowanie naboru wniosków na „scalanie gruntów”

Informujemy, że Uchwałą Nr 98/207/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., Zarząd Województwa Pomorskiego anulował drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłoszony Uchwałą Nr 1384/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.


Konkurs dla Partnerów KSOW na operacje do realizacji w 2017 r.

Termin składania wniosków o wybór operacji od dnia 10 lutego do dnia 23 lutego 2017 r.


Najczęściej czytane