Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Głównym celem działania LGR Pojezierze Krajeńskie jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób związanych z sektorem rybackim oraz ochrona walorów dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru, w tym tradycji rybackich. LGR chciałaby przeznaczać pieniądze Osi IV PO RYBY na projekty pobudzające powstawanie i sprzedaż produktów lokalnych oraz aktywność społeczności lokalnej.

  • 11 gmin z terenu 3 województw (5 z pomorskiego, 5 z wielkopolskiego oraz 1 z kujawsko – pomorskiego)
  • 2 815 km ² powierzchni
  • 81 055 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – ponad 17 mln zł

Biuro LGR
Cierznie 64
77-310 Debrzno (budynek Inkubator Przedsiębiorczości)
tel: (59) 83 35 945
tel.kom 603 959 887
fax: (59) 83 35 946
biuro@lgrpk.pl  
www.lgrpk.pl