Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Lokalna Grupa Rybacka „Kaszuby" kładzie główny nacisk na rozwój go¬spodarczy obszaru przy jednoczesnym zachowaniu jego rybackiego charakteru, ochronie tradycji rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego ludności kaszubskiej. Ma temu służyć dywersyfikacja źródeł dochodu i zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. Stowarzyszenie chce również wspierać projekty przyczyniające się do zatrzy¬mania procesu degradacji ekosystemu wód.

  • 7 gmin (Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno)
  • 957 km ² powierzchni
  • 86 178 mieszkańców
  • środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich – 42 862 297 zł

Biuro LGR
Wieżyca 1
83-315 Szymbark
Tel./fax: (58) 684 35 80

Tel. kom: 530 530 733

biuro@lgrkaszuby.pl 

www.lgrkaszuby.pl