Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Lokalna Grupa Rybacka chce koncentrować działania na racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów dla wzmocnienia znaczenia sektora rybackiego w rozwoju gospodarczym obszaru. Realizowane operacje będą miały na celu wzrost znaczenia turystyki, szczególnie powiązanej z sektorem rybackim oraz podniesienie jakości bezpośredniej sprzedaży produktów rybackich.

  • 11 gmin (Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Dębica Kaszubska, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Potęgowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie)
  • 2 412 km ² powierzchni
  • 88 524 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 44 029 126 zł


Biuro LGR 
ul. Szkolna 4

77-133 Tuchomie

Tel.: (59) 822 12 50 albo 55

Fax: (59) 822 12 59
biuro@lgrpb.pl

www.lgrpb.pl