Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Realizacja Lokalnej Strategii Roz¬woju Obszarów Rybackich doprowadzić ma do rekonwersji obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybackim, poprawy jakości życia społeczności oraz utrzymania dobrego staniu środowiska. Stowarzyszenie chce również aktywizować ludzi młodych i wspierać współpracę środowiska rybackiego z partnerami z innych sektorów.

  • 9 gmin (Cewice, Choczewo, Gniewino, Linia, , Luzino, Łeba, Łęczyca, Nowa Wieś Lęborska, Wicko)
  • 1 512 km ² powierzchni
  • 72 611 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 39 063 144 zł


Biuro LGR Gniewino:

ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
Tel.: (58) 736-11-25

biuro@pradolinaleby.pl

Biuro LGR Lębork:

Tel.: (59) 333-01-72

lebork@pradolinaleby.pl

Biuro LGR Łeba:

Tel.: (59) 333-06-37

leba@pradolinaleby.pl