Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Lokalna Grupa Rybacka chce wyko¬rzystać możliwości Osi IV PO RYBY dla: podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez m.in. wykorzystanie istniejących baz jednostek rybackich na rzecz rozwoju gospodarczego, wzrostu innowacyjności sektora oraz promocji spożycia ryb.

  • 7 gmin (Cedry Wielkie, Krynica Morska, Nowodwór Gdański, Ostaszewo, Pruszcz Gdański, Stegna, Sztutowo)
  • 940 km ² powierzchni
  • 60 547 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 32 459 624 zł

Biuro LGR 
ul. Rybacka 10a/2

82-103 Jantar

Tel.: (55) 628 09 42

Fax: (55) 628 09 40

biuro@rybackabrac.pl  
www.rybackabrac.pl