Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Główne cele aktywności Północnokaszubskiej LGR to: podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów oraz aktywizacja społeczności. Realizowane będą projekty przyczyniające się m.in. do dywersyfikacji zatrudnienia i działalności gospodarczej osób z sektora rybackiego oraz branż z nim związanych.

  • 8 gmin (Jastarnia, Hel, Kosakowo, Krokowa, Puck-gmina wiejska i miejska, Wejherowo, Władysławowo)
  • 772 km ² powierzchni
  • 96 632 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR - 69 864 936 zł

Biuro LGR
ul. Hallera 19
84-120 Władysławowo

(58) 774-68-90

biuro@plgr.pl

www.plgr.pl