Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Priorytety działania Słowińskiej Lokalnej Grupy Rybackiej dotyczą: wzrostu atrakcyjności obszaru LGR jako miejsca zamieszkania, rozwoju turystyki oraz zachowania żywotnego ekonomicznie sektora rybackiego. Wspierane będą projekty służące ochronie walorów przyrodniczych, a także umacnianiu tożsamości lokalnej i aktywizacji społeczno – gospodarczej mieszkańców.

  • 7 gmin (Kępice, Kobylnica, Postomino, Smołdzino, Słupsk-gmina wiejska, Ustka-gmina wiejska i miejska)
  • 1 513 km ² powierzchni
  • 68 042 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 46 313 614 zł

Biuro LGR
ul. Marynarki Polskiej 30
76-270 Ustka
(59) 814 44 59
biuro@sgr.org.pl  
www.sgr.org.pl