Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Ogromną rolę w zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego pełnią Lokalne Grupy Rybackie. To za ich pośrednictwem realizowana jest Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich". LGR to stowarzyszenia skupiające: lokalne samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców związanych z rybactwem. Każda LGR opracowała dla swojego obszaru Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich. To kluczowy dokument pokazujący diagnozę obszaru oraz preferowane i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych kierunki jego rozwoju. Strategia określa również najbardziej oczekiwane i pożądane przez lokalną społeczność projekty oraz kwotę środków niezbędną do osiągnięcia celów zawartych w strategii. 

Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 8 Lokalnych Grup Rybackich. Na realizację pomysłów zawartych w swoich strategiach mają ponad 330 mln zł. Plasuje to region pomorski na pierwszym miejscu w kraju, zarówno pod względem liczby LGR jak i pozyskanych środków.

Pomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Głównym celem działania Wdzydzko-Charzykowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Mórėnka jest rozwój społeczno-gospodarczy, w oparciu – zarówno o zasoby naturalne, jak i ak¬tywność mieszkańców. Stowarzyszenie chce wspierać projekty inwestycyjne podmiotów sektora rybackiego w celu utrzymania konkurencyjności na rynku i stałego podnoszenia jakości produktów. Dotacje udzielane będzie również na operacje nastawione na popularyzację spożycia ryb w Polsce i Europie.

  • 11 gmin (Brusy, Chojnice-gmina wiejska, Czersk, Dziemiany, Karsin, Konarzyny, Kościerzyna-gmina wiejska, Lipnica, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa)
  • 2 692 km ² powierzchni
  • 98 924 mieszkańców
  • środki na realizację LSROR – 31 864 222 zł

Biuro LGR
ul. Gimnazjalna 7/5
89-600 Chojnice
Tel. 52-334-33-07, 504-099-862
e-mail: 
biuro@lgrmorenka.pl

www.lgrmorenka.pl