KSOW
Segregatory - Stock Photo

Informacja dla partnerów KSOW o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015

Fot.©Depositphotos/Zerbor

Na polecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020, informujemy o możliwości składania przez partnerów KSOW z województwa pomorskiego propozycji operacji do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015.

Zgłaszane operacje mogą dotyczyć wyłącznie:

  1. organizacji i udziału w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą,
  2. promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Propozycje operacji należy składać na formularzu załączonym do niniejszej informacji wraz z wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych w nieprzekraczalnym terminie do dn. 25 sierpnia 2015 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskie go 2, 80-819 Gdańsk, pokój 300 a, od poniedziałku do piątku w godz. 7:45 – 15:45.
Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

UWAGA!

  1. Uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie podmioty posiadające status partnera KSOW w województwie pomorskim.
  2. W przypadku partnerów KSOW – rozliczenie operacji musi nastąpić w terminie 2 tygodni od zakończenia realizacji operacji Ostateczny termin rozliczenia operacji nie przekroczy 15 grudnia 2015 r., jednak dokładna data ostatecznego terminu rozliczenia operacji może zostać ustanowiona na wcześniejszy termin. Brak możliwości dokładnego określenia tej daty na obecnym etapie wynika z braku informacji o zasadach rozliczania operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  3. Umowy z Wnioskodawcami na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu Planu Operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszej połowie października 2015 r.
  4. O zasadach realizacji i rozliczania operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 będziemy informować systematycznie i bezzwłocznie po otrzymaniu zasad/instrukcji od Instytucji Zarządzającej.
  5. Informujemy, że propozycje operacji do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 – 2017 będą zbierane jeszcze w bieżącym roku, a ich realizacja będzie możliwa od I kwartału 2016 r.

_____________________________________

Dokumenty do pobrania:

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk