KSOW
Rural Inspiration Awards - logo

Zaproszenie do udziału w drugim konkursie na projekty z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach:

▪ zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
▪ promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
▪ ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.

 • Wkład w prace grupy tematycznej ENRD ds. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu organizowanej przez Punkt Kontaktowy ENRD w latach 2019–2020.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
 2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
 3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.

Warunki udziału:

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.
 2. Finaliści zeszłorocznego konkursu RIA 2018-2019  (2018-2019 RIA shortlisted entries) nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Zasadniczo projekty powinny być zakończone. W przypadku zgłoszenia projektu trwającego, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania.
 4. Projekty mogą być zgłaszane w jednej z trzech kategorii tematycznych.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym. Przy opisie projektu należy uwzględnić następujące elementy:
 • Tytuł projektu/ podstawowe informacje (daty, rodzaj beneficjenta, działanie PROW 2014-2020, cele sczegółowe i priorytet {FA/PA}, finansowanie)
 • Przyczyna złożenia zgłoszenia na konkurs
 • Podsumowanie opisu projektu/działania
 • Kontekst – dlaczego projekt jest potrzebny?
 • Cele projektu
 • Działania
 • Rezultaty: korzyści bezpośrednie, wartość sieciowania, możliwość przenoszenia
 • Synergie z innymi politykami unijnymi
 • Dane kontaktowe, strona internetowa i dodatkowe informacje.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020 r. na adresy poczty elektronicznej JC KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl podpisane oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.

Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Najciekawsze sześć projektów z Polski zostanie w wersji angielskiej przekazane przez JC KSOW do ENRD najpóźniej do 1 marca 2020 r. Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE zostanie wyłonionych 15 projektów na krótką listę, po 5 projektów w każdej kategorii. Trzech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu br. podczas seminarium ENRD dot. Biogospodarki i działań na rzecz klimatu.

JC KSOW będzie na bieżąco informowała o przebiegu konkursu na portalu KSOW www.ksow.pl. Tak jak w przypadku poprzedniego konkursu RIA, JC KSOW będzie wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Priorytety PROW 2014 – 2020 i cele szczegółowe – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk