PROW 2014-2020
Komunikat Sars-Cov-2 - banner

Ważne informacje dla wnioskodawców PROW, których wnioski o przyznanie pomocy zostały pozostawione bez rozpatrzenia na podstawie przepisów szczególnych COVID

Za komunikatem z dnia 9 marca 2021 r. informujemy, że w dniu 14 maja 2021 r. opublikowane zostały przepisy zmieniające Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ustawa o WROW) w zakresie m.in. uchylenia w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6. Na podstawie tych przepisów, – z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, możliwe było pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków lub wymogów przyznania pomocy, jak również przywrócenie terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.

W myśl znowelizowanych przepisów wszyscy wnioskodawcy, których wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia na podstawie dotychczasowych przepisów epizodycznych, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów, tj. nie później iż do dnia 14 lipca 2021 r. W przypadku braku dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki przyznania pomocy w tym terminie, wnioskodawca zostanie poinformowany o odmowie przyznania pomocy.

Informujemy jednocześnie, że samorząd województwa pomorskiego nie pozostawił bez rozpatrzenia żadnego wniosku w oparciu o przepisy epizodyczne.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk