PROW 2014-2020
Nowe dokumenty na Naszej stronie

Nowe dokumenty na Naszej stronie

W związku ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW 2014-2020, która podyktowana jest koniecznością dostosowania przepisów tego rozporządzenia do zmiany PROW na lata 2014-2020 w kontekście wydłużenia okresu wdrażania poddziałań przekazujemy Państwu formularz aneksu do umowy.

Zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 (pobierz dokument) do umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4 dotyczą:

  • wydłużenia o 18 miesięcy możliwości składania wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, tj. z 31 marca 2023 r. do 30 września 2024 r.,
  • wydłużenia czasowej zasady obliczania „podstawy ustalenia kwoty pomocy” na podstawie przyznanej Beneficjentom pomocy, a nie wypłaconej pomocy o analogiczny okres (18 miesięcy), tj. z 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.,
  • wydłużenia o 18 miesięcy momentu od którego weryfikowana będzie wysokość pomocy wypłaconej LGD w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020, tj. z 30 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. i wysokość podstawy ustalenia kwoty pomocy ustalonej zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia zmienianego, a co za tym idzie wydłużeniu o 18 miesięcy realizacji poddziałania 19.2.

W konsekwencji powyższych zmian, ulega zmianie termin od którego weryfikowana jest wysokość pomocy wypłaconej LGD w okresie PROW 2014-2020 i wysokość podstawy ustalenia kwoty. Oznacza to, że dostosowaniu ulega moment od którego weryfikowany będzie warunek określony w § 15 ust. 3 ww. zmienionego rozporządzenia dla poddziałania 19.4, że pomoc wypłacana LGD w okresie realizacji PROW 2014-2020 nie może przekroczyć iloczynu stawki procentowej i podstawy ustalenia kwoty pomocy ustalonej zgodnie z ust. 4 i ust. 5 według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., dzięki czemu LGD będzie mogła w pełni wykorzystać przyznane dodatkowe środki finansowe.

Pozostałe zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.4 wynikają ze zmian w przepisach prawa (m.in. z art. 42b ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Ponadto udostępniamy do stosowania zaktualizowane wersje elektroniczne z zaznaczonymi zmianami:

– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz

– Instrukcja wypełniania Informacji monitorującej realizację operacji (w wersji 4z) – pobierz

Powyższe dokumenty znajdują się także na Naszej stronie w dziale: PROW 2014-20/Dokumenty do pobrania/Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk