KSOW
„Młodzież jest przyszłością”. Zapraszamy do IV edycji konkursu Rural Inspiration Awards!

„Młodzież jest przyszłością”. Zapraszamy do IV edycji konkursu Rural Inspiration Awards!

Tegoroczna edycja inspirowana jest zarówno ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską programami — długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich.

Jak wskazuje hasło przewodnie — Młodzież jest przyszłością — konkurs ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 roku.

CELE KONKURSU

 • Promocja wizerunku rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na społeczności wiejskie.
 • Wyróżnienie projektów angażujących młodych ludzi (poniżej 40 roku życia) na obszarach wiejskich.
 • Przedstawienie przykładów najlepszych praktyk.
 • Pokazanie regionu geograficznego, w którym realizowane są projekty.
 • Identyfikacja projektów, które sygnalizują skokową zmianę podejścia. Tych, które są innowacyjne lub mają potencjalnie szerokie możliwości przenoszenia wyników w obrębie społeczności wiejskich, a tym samym mogą przyczynić się do inspirowania przyszłej ścieżki rozwoju obszarów wiejskich (zgodnie z długoterminową wizją obszarów wiejskich).
 • Promowanie wymiany wiedzy i tworzenia sieci kontaktów wśród interesariuszy z obszarów wiejskich.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
  • ułatwianie tematycznej i analitycznej wymiany informacji.

KATEGORIE

Konkurs obejmuje kategorie nawiązujące do długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich:

 • Zielona przyszłość
  • Projekty lub inicjatywy dotyczące zmian klimatycznych (ich łagodzenia lub przystosowania się do nich). Stanowiące przykład dla zrównoważonego rozwoju i / lub przyczyniające się do ekologicznej odbudowy, demonstrujące skokową zmianę lub uniwersalne podejście, pozwalające na powtórzenie tego w innych okolicznościach w przyszłości.
 • Solidarna i innowacyjna przyszłość:
  • Projekty w innowacyjny sposób zajmujące się działaniami społecznymi przyczyniającymi się do integracji społeczności wiejskiej i wspieraniem wiejskich przedsiębiorców.
 • Cyfrowa przyszłość:
  • Projekty o zrównoważonym podejściu, zwiększające korzyści płynące z cyfryzacji w rolnictwie i w społecznościach wiejskich. Poprawiające infrastrukturę cyfrową i sieć szerokopasmową, świadczące usługi cyfrowe, wprowadzające nowe technologie, poprawiające umiejętności cyfrowe i zwiększające wiedzę mieszkańców.
 • Odporna przyszłość:
  • Projekty, które mają swój wkład we wzmacnianiu odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie, w szczególności w odniesieniu do społeczności i przedsiębiorstw wiejskich.
 • Głosowanie internetowe na projekty dla młodzieży:
  • Do głosowania powszechnego zakwalifikowane zostaną wyłącznie te wnioski, które angażują młodzież (poniżej 40 roku życia). W wyniku głosowania online, nagrodzony zostanie jeden z projektów.

DWA ETAPY

Wszystkie wnioski pochodzące z Polski należy składać do jednostki centralnej KSOW, czyli do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – oddział w Warszawie. Spośród nich, KSOW może wybrać do ośmiu, kwalifikujących się do udziału w drugim, europejskim etapie konkursu, prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 roku.

KRYTERIA WYBORU

Przygotowując się do wypełnienia wniosku konkursowego należy mieć na uwadze kryteria wyboru — tak aby opisać projekt w sposób, który zwiększy jego szanse na dostanie się do drugiego etapu konkursu.

Kryteria wyboru obejmują:

 • korzyści bezpośrednie płynące z projektu (np. tworzenie miejsc pracy, korzyści dla środowiska, sukces na rynku / wdrażanie politycznych programów, wykazanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju lub wzmocnieniem odporności itp.);
 • korzyści z sieciowania, np. powiązanie z innymi projektami, powiązanie z działaniami / priorytetami KSOW, udział zainteresowanych stron;
 • synergia z innymi programami UE / wkład w inne programy UE;
 • potencjał dla rozpowszechniania wyników projektu (geograficzny, sektorowy, organizacyjny itp.);
 • innowacyjny aspekt projektu;
 • integracja młodych ludzi na obszarach wiejskich.

Należy więc, przed wysłaniem zgłoszenia zastanowić się nad wartością dodaną projektu, odpowiadając sobie na poniżej wymienione pytania.

 • Na czym polega jego innowacyjność?
 • Jak w projekt zostały zaangażowane różne zainteresowane strony, w tym osoby młode?
 • Jakie są powiązania projektu z innymi projektami / programami politycznymi?
 • Co wnoszą ewentualni partnerzy biorący udział w projekcie?
 • Co świadczy o wyjątkowości danego projektu?

WARUNKI UDZIAŁU

 1. Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane w okresie programowania 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) lub Europejskiego Funduszu Rolniczych Gwarancji (EFRG).
 2. Finaliści poprzednich konkursów RIA 2019, 2020 oraz 2021 nie mogą uczestniczyć w obecnym konkursie.
 3. Projekty powinny być zakończone. Wyjątkiem mogą być działania związane z gospodarką gruntami w ramach rocznych / wieloletnich zobowiązań (np. działania rolno-środowiskowe, działania związane z leśnictwem) lub długoterminowe inicjatywy infrastrukturalne, a także przypadki opóźnień związanych z COVID-19 (gdy nie zrealizowano etapów końcowych). W przypadku zgłoszenia trwającego projektu, powinien być on na bardzo zaawansowanym etapie wdrażania, aby móc wykazać wpływ lub możliwość przenoszenia wyników.
 4. Projekty muszą być zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która do drugiego etapu konkursu może zgłosić maksymalnie osiem projektów. Sieć w każdym państwie członkowskim może przesyłać zgłoszenia z czterech kategorii tematycznych i jest odpowiedzialna za nominowanie projektów do najbardziej odpowiedniej kategorii.
 5. Projekty należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 1 lipca 2022 roku na adresy poczty elektronicznej KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl — zarówno jako podpisany skan jak i w edytowalnej wersji elektronicznej.
 7. Zgłoszenia można wypełniać w języku polskim lub angielskim. Jednostka centralna KSOW będzie współpracowała z promotorami projektów wybranych do udziału w drugim etapie konkursu na poziomie europejskim przy redakcji ostatecznego jej opisu, który zawierać będzie nie więcej niż 1500 słów, z maksymalnie trzema zdjęciami / grafikami na jedno zgłoszenie.

Najciekawsze osiem projektów z Polski zostanie przekazane w wersji angielskiej przez Jednostkę Centralną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Spośród zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich państw członkowskich UE, zostanie wyłoniona krótka lista obejmująca 24 projekty. Czterech zwycięzców kategorii tematycznych zostanie wybranych przez jury oraz jeden zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu planowane jest na październik 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się pod artykułem.

DODATKOWE INFORMACJE

Przebieg konkursu relacjonowany będzie na naszym portalu. Tak jak w przypadku minionych edycji, będziemy wspierać podmioty zgłaszające projekty do konkursu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Agaty Markuszewskiej
z jednostki centralnej KSOW, na numer: 22 274 23 30.

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie ENRD i w mediach społecznościowych pod hashtagiem #RIAwards22.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się pod artykułem.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk