PO Rybactwo i Morze
Nowa wersja wniosku o dofinansowanie dla działania 4.4 dla Lokalnych Grup Działania

Nowa wersja wniosku o dofinansowanie dla działania 4.4 dla Lokalnych Grup Działania

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09 września 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, (Dz. U. z 2022 r., poz. 1921) - Rybackie Lokalne Grupy Działania mają możliwość ubiegania się o przyznanie finansowania w wysokości 25 000 zł na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Dostępna jest nowa, szósta wersja wniosku o dofinansowanie dla działania 4.4. Koszty bieżące i aktywizacja uwzględniająca powyższe zmiany w przepisach prawa.

Pomoc finansowa w ramach tego działania ma na celu wsparcie bieżącego funkcjonowania Lokalnych Grup Działania zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD na rzecz realizacji LSR, w tym  wyposażenie i funkcjonowanie biura LGD, zatrudnianie pracowników, szkolenia dla osób uczestniczących w realizacji LSR, zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu projektów, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie poprzez prowadzenie przez LGD bezpłatnego doradztwa.

Beneficjentem tego działania jest LGD, która podpisała umowę ramową na realizację LSR obszarów rybackich. Funduszem wiodącym w finansowaniu LSR jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Pomoc w ramach działania przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 95% tych kosztów, do wysokości limitu dostępnych środków finansowych z umowy ramowej, który w okresie realizacji PO RiM 2014-2020 dla jednej LGD wynosi nie więcej niż 15% wszystkich środków finansowych określonych w umowie ramowej.

LGD składa wniosek o dofinasowanie w siedzibie Samorządu Województwa, z którym podpisała umowę ramową. Wniosek składa się jeden raz w roku, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana pomoc finansowa.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania można znaleźć tutaj.

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Umowa o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja dla Lokalnych Grup Działania, które nie ubiegają się o dofinansowanie na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Wniosek o dofinansowanie 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

Wniosek o płatność 4.4 Koszty bieżące i aktywizacja

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk