PROW 2014-2020
Stock Photo - droga wśród pól

Lista rankingowa projektów z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyjęta!

W dniu 26 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy złożonym w konkursie wnioskom.

Dostępny na dzień zatwierdzania listy limit środków, pozwala objąć dofinansowaniem 39 projektów.
5 aplikacji nie uzyskało wymaganych 8-u punktów, co oznacza że nie spełniają warunku przyznania pomocy. Wsparciem i ocenie nie podlegała aplikacja złożona po terminie.

Zatwierdzenie listy nie jest gwarancją uzyskania dofinansowania. Projekty podlegać będą teraz weryfikacji formalno – merytorycznej w zakresie m.in. dostępnych limitów środków, posiadania odpowiednich pozwoleń, kwalifikowalności kosztów oraz złożonych deklaracji.

Beneficjenci operacji, które nie uzyskały 8 punktów w ramach kryteriów oceny zostaną poinformowani
o odmowie przyznania pomocy.

Źródłem finasowania projektów jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Był to już czwarty nabór wniosków na projekty z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 66 aplikacji.

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk