DZIAŁANIA

Działania PROW wdrażane przez Samorząd

Działania PROW 2007-2013 realizowane są w ramach czterech osi priorytetowych (oraz Pomocy Technicznej), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Osie priorytetowe i działania PROW na lata 2007-2013

Samorząd Województwa Pomorskiego pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla następujących działań:

W perspektywie finansowej 2007-2013 województwo pomorskie ma do dyspozycji ok. 177 mln euro środków unijnych na wdrażanie „działań regionalnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zasady podziału środków przyjął Komitet Monitorujący PROW. Zatwierdził również kryteria wyboru projektów dla działań: „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” oraz „odnowa i rozwój wsi”.

Ponad 75 600 000 euro przeznaczonych będzie na działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” tj. na projekty związane z gospodarką wodną, ściekową, odpadami oraz energią odnawialną. Ponad 30 300 000 euro wykorzystanych ma być na zadania z „Odnowy Wsi”, a kolejne 37 640 000 euro na wdrażanie Osi Leader. Pozostałe środki zagospodarowane będą na zadania z zakresu melioracji wodnych (około 33 mln euro) oraz scalanie gruntów.