O PROGRAMIE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie naszego kraju. Ogólne i szczegółowe cele Programu zgodne są z celami określonymi przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz z potrzebami i problemami polskiej wsi. Całkowita wartość PROW 2007-2013 wyniesie około 25 miliardów Euro z czego wkład środków unijnych to ponad 13 miliardów Euro.

Podstawę realizacji instrumentów wsparcia w ramach PROW stanowi koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, głównymi celami w nowym okresie programowania jest: wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Ponadto podejmowane działania mają zapewnić różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu tworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców.

Działania PROW 2007-2013 realizowane są w ramach czterech osi priorytetowych (oraz Pomocy Technicznej), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Osie priorytetowe i działania PROW 2007-2013:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom
 • Renty strukturalne
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
 • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
 • Działania informacyjne i promocyjne
 • Grupy producentów rolnych

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • Program rolnośrodowiskowy
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 • Odnowa i rozwój wsi

Oś 4: LEADER

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Wdrażanie projektów współpracy
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Pomoc Techniczna