LGD Naszyjnik Północy

Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy działa na terenie 11 gmin położonych w 3 województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim oraz wielkopolskim. Na Pomorzu jej zasięgiem objęte jest 6 gmin zlokalizowanych w południowo-zachodniej części regionu. Obszar całej LGD o powierzchni 2 757 km² zamieszkuje łącznie ok. 81 tys. osób.

Bogactwo jezior i rzek, obfitość lasów, predestynują obszar LGD do rozwoju turystyki aktywnej. Potencjał turystyczny – dotychczas nie w pełni wykorzystywany – uzupełnia bogate dziedzictwo kulturowe oraz dostatek lokalnych produktów spożywczych i wyrobów artystycznych.
Lokalna Grupa Działania chce wspierać inicjatywy służące promocji lokalnych zasobów, zapewnieniu dzieciom i młodzieży atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, rozwojowi przedsiębiorczości, a poprzez to ożywieniu gospodarczemu obszaru.

LGD chce przeciwdziałać bezrobociu poprzez m.in. projekt certyfikacji lokalnych produktów Marką Lokalną – Naszyjnik Północy. Produkt taki musi spełniać kilka warunków: bazować na lokalnej tradycji lub historii oraz bazie surowcowej, wykorzystywać umiejętności i wiedzę lokalnej społeczności, być oryginalny i unikatowy, być efektem współpracy partnerów różnych sektorów oraz powstawać w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja lokalnych produktów na obszarze LGD trwa od kilku lat. Zaświadczenia przyznano już 46 wyrobom spożywczym i rękodzielniczym oraz cennym inicjatywom społecznym.

PREZES – Zdzisława Hołubowska
Ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
Tel. (59) 83 35 930
Fax (59) 83 35 931
e-mail: biuro@lgd.naszyjnikpolnocy.pl
www.lgd.naszyjnikpolnocy.pl