LGD Sandry Brdy

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy działa na terenie 5 gmin położonych w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1 652 km² zamieszkuje ok. 57,5 tys. osób.

Obszar LGD cechują wyjątkowe uwarunkowania przyrodnicze. Znaczna część terytorium LGD to tereny chronione, posiadające unikatową faunę i florę i objęte siecią NATURA 2000. Istotnym atutem jest także Park Narodowy „Bory Tucholskie”, będący jednym z największym kompleksów leśnych w Europie.

Obszar LGD zamieszkuje od wieków ludność Kaszubska, która wytworzyła bogatą kulturę podtrzymywaną obecnie poprzez język, literaturę, rękodzieło artystyczne oraz działalność zespołów folklorystycznych. Przejawem silnego przywiązania do kultury kaszubskiej oraz jej kultywowania na tym terenie jest m.in. powstanie w Brusach, pierwszego w Polsce, Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz działalność słynnego nie tylko w regionie, Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego Krëbane.

Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” kładzie główny akcent na wykorzystanie cennych zasobów dla rozwoju turystycznego, przy jednoczesnym zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego. Takie podejście odpowiada współczesnym trendom w turystyce. Coraz więcej turystów zainteresowanych jest bowiem regionalizmami i poszukiwaniem lokalnych odmienności.

PREZES – Grażyna Wera-Malatyńska
ul. Wysoka 3/212
89 – 600 Chojnice
Tel. (52) 397 79 64 (52) 397 21 29
Fax (52) 397 79 64
e-mail: biuro@sandrybrdy.pl
www.sandrybrdy.pl