Bezpieczeństwo Informacji

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku 80-810 przy ul Okopowej 21/27, który jest organem wykonawczym Samorządu Województwa Pomorskiego . Województwo Pomorskie reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa Pomorskiego wykonuje zadania Województwa Pomorskiego przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku 80-810 przy ul Okopowej 21/27.  Z administratorem danych osobowych może się Pan/Pani  skontaktować się poprzez adres e-mail: dprow@pomorskie.eu  lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;

b)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, to: Tel. 58 3268518 e-mail: iod@pomorskie.eu )

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu : 

- wypełniania przez samorząd województwa obowiązków Instytucji Zarządzającej oraz Agencji Płatniczej dla działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 delegowanych do samorządów województw, w tym m.in.: wybór lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju; ocena poprawności wyboru operacji przez LGD, ocena wniosków o przyznanie pomocy, ocena wniosków o płatność; kontrola projektów „w miejscu"; kontrola poprawności przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawców w trybie konkurencyjnym; monitorowanie i sprawozdawczość (w tym w zakresie nieprawidłowości). Realizacji planów działania/ planów operacyjnych dla województwa pomorskiego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Realizacja Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, w tym ocena wniosków o dofinansowanie

- wypełniania przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań związanych z wdrażaniem Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" określonych m.in w w/w Programie oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz.U Nr 162, poz. 1291) . Realizacja przez Samorząd Województwa jako beneficjenta pomocy technicznej, zadań w ramach osi priorytetowej 5 zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Wykonywanie przez Samorząd Województwa Pomorskiego zadań w ramach PO "Rybactwo i Morze" objętego Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim w tym m.in.: wybór lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju, ocena poprawności wyboru operacji przez LGD, ocena wniosków o przyznanie pomocy, ocena wniosków o płatność, kontrola poprawności przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawców/dostawców w trybie konkurencyjnym, monitorowanie i sprawozdawczość, kontrola projektów "w miejscu". Realizacja Pomocy Technicznej" w ramach PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020, w tym realizacja zadań objętych wnioskami o przyznanie pomocy oraz ich rozliczanie.

d)  Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych.  Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z postanowieniami właściwych umów o przyznanie pomocy. Okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w tym tzw. okres związania z celem operacji oraz czas archiwizacji dokumentów zgodnie z nadaną kategorią „A"

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do udzielenia wsparcia i zawarcia w tym zakresie umowy.

g) posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;