Znaki graficzne. Od lewej: UE, Urząd Marszałkowski, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I. Schemat I  Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu:

Samorząd Województwa Pomorskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje następujące operacje:

 1. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014- 2020";
 2. Udział, organizacja i obsługa spotkań, grup roboczych i tematycznych dotyczących PROW 2014- 2020";
 3. Podróże służbowe krajowe dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;
 4. Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PROW 2014-2020;
 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;
 6. Przeprowadzanie kontroli , audytów w zakresie działań PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 , zlecanie ekspertyz;
 7. Koszty zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania PROW 2014 -2020;
 8. Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;
 9. Zawieranie umów cywilno-prawnych w zakresie realizowanych zadań w ramach  PROW 2014-2020;
 10. Koszty utrzymania samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań PROW 2014-2020.

 

Celem tego schematu jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


II.     Schemat II  Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich  oraz realizacja działań  informacyjno –promocyjnych

Samorząd Województwa Pomorskiego informuje, iż w ramach Schematu II pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje następujące operacje:

 1. Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim w latach 2015-2017;
 2. Stworzenie i utrzymanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim w latach  2015-2017 r.;
 3. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dot. PROW 2014-2020 w latach 2015-2017;
 4. Realizacja projektów własnych Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2015 i Planu operacyjnego 2016-2017;
 5. Realizacja projektów Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2015 i Planu operacyjnego 2016-2017.  


Wynagrodzenia pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim w latach 2015-2017

Celem operacji  jest: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi działań wynikających z realizacji KSOW. Operacja zapewni możliwość realizacji zadań objętych zakresem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tym, wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014 - 2020 oraz zapewni wspieranie działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW oraz wymiany najlepszych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój obszarów wiejskich.

Zakres realizowanej operacji obejmuje działania związane z:

 • sfinansowaniem wynagrodzeń dla pracowników JR KSOW

 Planowane efekty:

 • zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie kadry pracowników odpowiedzialnej za sprawny i efektywny przebieg realizacji Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich  w województwie pomorskim,
 • realizacja działań z zakresu wdrażania, monitorowania KSOW na poziomie województwa,
 • wdrożenie sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji PROW 2014-2020 w województwie pomorski,
 • zapewnienie wspierania działań mających na celu wzmocnienie potencjału partnerów KSOW.

 

Stworzenie i utrzymanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim w latach  2015-2017 r.

Celem operacji jest  stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań wynikających z realizacji KSOW w ramach PROW 2014-2020. Celem operacji jest również zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Zakres realizowanej operacji obejmuje działania związane z:

 • udziałem pracowników JR KSOW w przedsięwzięciach służących podnoszeniu kwalifikacji (szkolenia/kursy);
 • udziałem pracowników JR KSOW  w spotkaniach organizowanych przez podmioty związane z wdrażaniem PROW 2014-2020 m.in. Instytucje Zarządzająca, Agencje Płatniczą (wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne);
 • organizacją i obsługą spotkań grup roboczych i tematycznych działających w strukturze KSOW w województwa pomorskiego,
 • organizacja i obsługą spotkań dla Partnerów KSOW i potencjalnych Partnerów KSOW (spotkania, konferencje, warsztaty)
 • z monitoringiem, kontrolą projektów realizowanych w ramach planów operacyjnych KSOW
 • utrzymaniem struktury JR KSOW (m.in. wynajem pomieszczeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup materiałów biurowych)
 • innych wydatków ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej PROW.

Planowane efekty:

 • operacja zapewni możliwość funkcjonowania Jednostki Regionalnej KSOW  w województwie pomorskim odpowiedzialnej za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Realizacja działań informacyjno-promocyjnych dot. PROW 2014-2020 w latach 2015-2017

Celem operacji jest wdrażanie założeń Strategii Komunikacji PROW 2014-2020, w tym m.in.  informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania. Uwidocznienie roli wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich w województwie pomorskim  oraz zbudowanie i utrzymanie wysokiej rozpoznawalności EFRROW na tle innych funduszy europejskich.

Zakres realizowanej operacji obejmuje:

 • organizację szkoleń/warsztatów/konferencji/spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjantów   PROW 2014-2020
 • realizację przedsięwzięcia w mediach (telewizja, prasa, radio, Internet),
 • zakup materiałów informacyjno-promocyjnych „gadżety",
 • realizacja innych przedsięwzięć wymienionych w planach komunikacyjnych
 • redagowanie obsługa strony internetowej.


Realizacja projektów własnych Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2015 i Planu operacyjnego 2016-2017

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Zakres realizowanej operacji obejmuje działania związane z:

 • szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria,
 • konkursy,
 •  przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym,
 • aktywizację środowisk lokalnych,
 •  sieciowanie i animowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • inne przedsięwzięcia wynikające z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 oraz Planu Operacyjnego 2016-2017, które dotyczą obszarów wiejskich.

Planowane efekty:

 • wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020
 • operacja zapewni sprawny przepływ informacji względem beneficjentów, jak też ogółu społeczeństwa.
   

Realizacja projektów Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2015 i Planu operacyjnego 2016-2017

Celem jest: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich, podniesienie jakości wdrażania PROW, informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Zakres realizowanej operacji obejmuje działania związane z:

 • szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria,
 • konkursy,
 • wystawy, udział w przedsięwzięciach wystawienniczych,
 • przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym,
 • aktywizację środowisk lokalnych,
 • sieciowanie i animowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • inne przedsięwzięcia wynikające z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 oraz Planu Operacyjnego 2016-2017, które dotyczą obszarów wiejskich.


Planowane efekty:

 • wzrost liczby osób poinformowanych o polityce rozwoju obszarów wiejskich i o możliwościach finansowania a także pozyskanie nowych beneficjentów PROW 2014-2020
 • operacja zapewni sprawny przepływ informacji względem beneficjentów, jak też ogółu społeczeństwa.