Dokumenty do pobrania

LEGISLACJA

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014–2020 – pobierz

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

UMOWA

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) - pobierz
 • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
 • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
 • Zał. nr 3 do umowy - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – pobierz
 • Zał. nr 4 do umowy – Informacja po realizacji operacji– pobierz
 • Zał. nr 5 do umowy –Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
 • Zał. nr 6 do umowy - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 – pobierz
 • Zał. nr 7 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych - pobierz
 • Zał. nr 7a do umowy - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 • Formularz wniosku o płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – pobierz