STRUKTURA KSOW

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich. Udział partnerów w Sieci zapewnia jednostka centralna (na poziomie krajowym) oraz jednostki regionalne, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW na poziomie krajowym.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. funkcję jednostki centralnej KSOW pełniła Fundacja Pomocy dla Rolnictwa. Od dnia 1 stycznia 2018 r., funkcję tą sprawuje Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U z 2017 r., poz. 1780).

Strukturę KSOW tworzą: jednostka centralna oraz jednostki regionalne, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, wojewódzkie grupy robocze i Grupa Robocza ds. KSOW.  W działania sieci zaangażowane są także, oprócz instytucji zarządzającej i wymienionych wyżej podmiotów, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, partnerzy spoza administracji rządowej i samorządowej, a także podmioty, którym samorządy powierzą wykonywanie zadań jednostek regionalnych.

W celu zapewnienia efektywnego upowszechniania wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich została utworzona sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). W ramach sieci realizowane będą działania z zakresu aktywizacji potencjalnych partnerów współpracy na rzecz innowacji, podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi oraz upowszechniania wyników prac badawczo-wdrożeniowych.

Zadania, cele, działania KSOW

Do zadań jednostki centralnej należy w szczególności:

 • ułatwianie tworzenia sieci kontaktów partnerom KSOW poprzez prowadzenie działań aktywizujących, powołanie i organizację pracy Grupy Roboczej ds. KSOW, organizację prac grup tematycznych oraz zarządzanie portalem i internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy skupionymi w Sieci partnerami, na poziomie krajowym;
 • opracowanie planu działania na lata 2014-2020 i dwuletnich planów operacyjnych we współpracy z partnerami Sieci, IZ oraz podmiotami, którym delegowano zadania IZ i jednostkami regionalnymi;
 • realizacja planu działania na poziomie krajowym, na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;

Do zadań jednostek regionalnych należy w szczególności:

 • ułatwianie tworzenia kontaktów partnerom KSOW poprzez prowadzenie działań aktywizujących, powołanie i organizację pracy wojewódzkiej grupy roboczej ds. KSOW, organizację prac grup tematycznych oraz zarządzanie portalem i internetowymi narzędziami umożliwiającymi wymianę informacji i prowadzenie dyskusji pomiędzy skupionymi w Sieci partnerami, na poziomie regionalnym;
 • realizacja planu działania na poziomie regionalnym na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
 • udział w opracowywaniu planu działania i dwuletnich planów operacyjnych w zakresie zadań realizowanych na poziomie regionalnym, we współpracy z partnerami KSOW działającymi na terenie województwa i wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego (WODR-y);
 • identyfikacja partnerów na poziomie regionalnym i współpraca z nimi;
 • zapewnienie informacji i promocji KSOW na poziomie regionalnym;
 • opracowywania półrocznych informacji z realizacji dwuletnich planów operacyjnych, w ramach okresowego przeglądu realizacji planów oraz co dwa lata sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych i planu działania w zakresie zadań realizowanych na poziomie regionalnym;
 • zapewnienie realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie

Do zadań Grupy Roboczej ds. KSOW należy w szczególności:

 • akceptacja planu działania oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian;
 • opiniowanie dwuletnich sprawozdań z realizacji planu działania oraz półrocznych informacji i dwuletnich sprawozdań z realizacji dwuletnich planów operacyjnych w ramach okresowego przeglądu realizacji planów, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian ;
 • zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej i analitycznej oraz ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami Sieci poprzez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

Do zadań sieci SIR należy:

 • identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych,
 • rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych,
 • opracowanie metodologii tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów,
 • współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji, w tym w selekcji projektów zgłaszanych do Europejskiej nagrody za realizację najlepszych projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • prowadzenie działań animacyjnych i sieciujących wśród interesariuszy (rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo – badawczych i doradców), w tym moderowanie prac grup tematycznych dotyczących tematów o potencjale innowacyjnym powstających w ramach sieci,
 • doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji,
 • doradztwo i pomoc w tworzeniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Realizację zadań SIR na poziomie krajowym zapewnia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, a na poziomie regionalnym wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.