Pomorski Leader

$image_alt

Siłą województwa pomorskiego są aktywni mieszkańcy, którzy wiedzą najlepiej, jak wykorzystywać  i promować walory turystyczne swojego otoczenia, miejscową kulturę i tradycję oraz potencjał społeczny. Właśnie z myślą o przedsiębiorczych mieszkańcach wsi i małych miast powstała inicjatywa Leader, dzięki której lokalne społeczności mogą uzyskać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na realizację swoich projektów.

W praktyce Leader opiera się na funkcjonowaniu Lokalnych Grup Działania (LGD) – organizacji zrzeszających przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego działających lokalnie na określonym obszarze (najczęściej na obszarze danego powiatu). Aby podmioty danej gminy mogły korzystać z pieniędzy w ramach Leadera, jej teren musi być objęty zasięgiem Lokalnej Grupy Działania. Na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 16 takich grup. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy uprawnione do korzystania z dostępnych środków. Osoby i instytucje zainteresowane wsparciem swoich projektów w ramach działań Leadera powinny wiedzieć zasięgiem, której LGD objęta jest gmina, gdzie będzie realizowany projekt.

view szablon artykułu

Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy działa na terenie 11 gmin położonych w 3 województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim oraz wielkopolskim. Na Pomorzu jej zasięgiem objęte jest 6 gmin zlokalizowanych w południowo-zachodniej części regionu. Obszar całej LGD o powierzchni 2 757 km² zamieszkuje łącznie ok. 81 tys. osób.
Bogactwo jezior i rzek, obfitość lasów, predestynują obszar LGD do rozwoju turystyki aktywnej. Potencjał turystyczny – dotychczas nie w pełni wykorzystywany - uzupełnia bogate dziedzictwo kulturowe oraz dostatek lokalnych produktów spożywczych i wyrobów artystycznych.
Lokalna Grupa Działania chce wspierać inicjatywy służące promocji lokalnych zasobów, zapewnieniu dzieciom i młodzieży atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, rozwojowi przedsiębiorczości, a poprzez to ożywieniu gospodarczemu obszaru.
LGD chce przeciwdziałać bezrobociu poprzez m.in. projekt certyfikacji lokalnych produktów Marką Lokalną – Naszyjnik Północy. Produkt taki musi spełniać kilka warunków: bazować na lokalnej tradycji lub historii oraz bazie surowcowej, wykorzystywać umiejętności i wiedzę lokalnej społeczności, być oryginalny i unikatowy, być efektem współpracy partnerów różnych sektorów oraz powstawać w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja lokalnych produktów na obszarze LGD trwa od kilku lat. Zaświadczenia przyznano już 46 wyrobom spożywczym i rękodzielniczym oraz cennym inicjatywom społecznym.

PREZES - Zdzisława Hołubowska
Ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
Tel. (59) 83 35 930
Fax (59) 83 35 931
e-mail: biuro@lgd.naszyjnikpolnocy.pl  
www.lgd.naszyjnikpolnocy.pl