DOKUMENTY DO POBRANIA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy o konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów z tym związanych. W poszczególnych zakładkach znajdą Państwo formularze oświadczeń i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach poszczególnych działań, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/ umową o przyznaniu pomocy/ wnioskiem o płatność. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych – informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych oraz klauzul zgód – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.   Z uwagi na pełną treść dokumentów należy je pobrać ze strony właściwej Lokalnej Grupy Działania.

DZIAŁANIE: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

PODDZIAŁANIE: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

DZIAŁANIE: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

DZIAŁANIE: Inwestycje w środki trwałe

  • Scalanie gruntów
  • Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 dla umów o przyznaniu pomocy zawartych od 18.01.2017 r. – otwórz 
  • Forma składania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania ws. zamówienia publicznego – PROW 2014-20 oraz PO RiM 2014-20 – otwórz