WNIOSEK O ZALICZKĘ

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020:

1) inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałań:

a) wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

b) wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,

2) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,

3) współpraca,

4) rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,

5) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013.

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę ma zastosowanie w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy.

WNIOSEK O ZALICZKĘ

  • Formularz wniosku o zaliczkę (wersja edytowalna) – pobierz
  • Formularz wniosku o zaliczkę (pdf) – pobierz
  • Instrukcja do wniosku – pobierz

GWARANCJA ZALICZKOWA

  • Wzór gwarancji zaliczkowej (wersja edytowalna) – pobierz
  • Wzór gwarancji zaliczkowej (pdf) – pobierz