POMOC TECHNICZNA

UE, UMWP, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, PROW - logotypy

Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I. Schemat I  Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu:

Samorząd Województwa Pomorskiego informuje, iż w ramach Schematu I pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje następujące operacje:

 1. Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania PROW 2014- 2020″;
 2. Udział, organizacja i obsługa spotkań, grup roboczych i tematycznych dotyczących PROW 2014- 2020″;
 3. Podróże służbowe krajowe dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;
 4. Wsparcie oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom realizującym zadania PROW 2014-2020;
 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;
 6. Przeprowadzanie kontroli , audytów w zakresie działań PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 , zlecanie ekspertyz;
 7. Koszty zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników realizujących zadania PROW 2014 -2020;
 8. Zakup i naprawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu biurowego dla pracowników realizujących zadania PROW 2014-2020;
 9. Zawieranie umów cywilno-prawnych w zakresie realizowanych zadań w ramach  PROW 2014-2020;
 10. Koszty utrzymania samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań PROW 2014-2020.

Celem tego schematu jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II.     Schemat II  Pomocy technicznej PROW na lata 2014-2020 – Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich  oraz realizacja działań  informacyjno–promocyjnych

Samorząd Województwa Pomorskiego informuje, iż w ramach Schematu II pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operacje dotyczące:

 1. wynagrodzeń pracowników Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim;
 2. stworzenia i utrzymania Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim;
 3. realizacji działań informacyjno-promocyjnych dot. PROW 2014-2020;
 4. realizacji projektów własnych Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020;
 5. realizacji projektów Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020.

Celem schematu II jest zapewnienie finansowania działań wynikających z realizacji KSOW oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla struktur niezbędnych do obsługi tych działań. Schemat II mocy technicznej PROW 2014-2020 służy również finansowaniu sprawnego i efektywnego systemu informacji i promocji Programu w celu zapewnienia informacji w szczególności na temat jego realizacji, warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu oraz o wkładzie Wspólnoty w jego realizację.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania Jednostki regionalnej KSOW odpowiedzialnej za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.