NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Leader

Rusza konkurs na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju

Od 12 listopada 2015 r. lokalne grupy działania z siedzibą na terenie województwa pomorskiego będą mogły składać wnioski o wybór do realizacji ich lokalnych strategii rozwoju. We wtorek 6 października 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w tej sprawie.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 grudnia 2015 r. Konkurs dotyczy strategii, które mają być finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2014-2020.
_____________________________________

Dokumenty do pobrania:

 1. Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013
 2. Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013  
 3. Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
 4. Rozporządzenie (UE) nr 508/2014
 5. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z EFRROW
 6. Ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność
 7. Dokumentacja konkursowa:
  Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  Instrukcja wypełniania wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
  Kryteria wyboru LSR
  Struktura i wymagania dotyczące LSR
  Karta oceny wniosku
  Karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji
  Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR
  Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
 8. Pismo MRiRW w sprawie uzupełnienia dokumentów konkursowych – korekta dwóch dokumentów:
  Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  Instrukcja wypełniania wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
 9. Poradnik dla LGD w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020
 10. Uchwała Nr 997/81/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wybór lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 997/81/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 października 2015 r. – ogłoszenie o konkursie
 11. Scalone odpowiedzi MRiRW w zakresie RLKS
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk