NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Nabór wniosków dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” zakończony !

Nabór wniosków dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” zakończony !

31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 30 wniosków, złożonych przez 3 spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz 26 gmin z terenu województwa pomorskiego, na łączną kwotę kosztów całkowitych operacji 63 909 725, 79 zł natomiast kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 51 932 649, 60 zł. Wnioskodawcy ubiegają się o kwotę dofinansowania wynoszącą 33 044 742, 00 zł.

Dofinansowanie otrzymają projekty, które przejdą pozytywnie ocenę, uzyskają co najmniej  12 punktów wg kryteriów wynikających z rozporządzenia wykonawczego dla przedmiotowego poddziałania, oraz dla których środki finansowe na realizację są wystarczające w ramach dostępnego limitu, o czym decydować będzie kolejność  na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Pomorskiego liście projektów.

W terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wszyscy Wnioskodawcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyniku oceny złożonych przez nich wniosków.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk