NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Komunikat Sars-Cov-2 - banner

UWAGA ! Ważny komunikat dla wnioskodawców, beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 i wpływ tej sytuacji na nabory wniosków o przyznanie pomocy, uzupełnianie dokumentów, realizację operacji oraz składanie wniosków o płatność w ramach PROW 2014-2020 przekazujemy rekomendacje Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie naborów wniosków, tj:

  1. ogłaszania kolejnego naboru bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego;
  2. określania wydłużonych terminów naborów z uwzględnieniem przepisów właściwych dla poszczególnych instrumentów wsparcia, w szczególności w zakresie:
  • terminu, w jakim najpóźniej przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków, podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze;
  • najkrótszego i najdłuższego terminu składania wniosków,

Wnioskodawców/ beneficjentów poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność informujemy:

  1. zgodnie z postanowieniami § 25 ust.1 (dla etapu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy) oraz § 31 ust.2 (dla etapu rozpatrywania wniosku o płatność) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 664), w razie uchybienia terminu wykonania przez podmiot określonych czynności w toku postępowania zarząd województwa, na prośbę tego podmiotu, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli ten podmiot:
  • wniósł prośbę w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia;
  • jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin;
  • uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy”.

Warunkiem przywrócenia terminu jest spełnienie wszystkich ww przesłanek.

Beneficjentów informujemy również o postanowieniach umownych dotyczących możliwości całkowitego lub częściowego zwolnienia beneficjentów z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Niezależnie od powyższych regulacji, biorąc pod uwagę specyfikę części projektów współfinansowanych ze środków PROW, kierowanych bezpośrednio do mieszkańców obszaru, zwracamy uwagę na szczególną ostrożność w podejmowanych działaniach projektowych.

Wskazujemy na możliwość wydłużenia realizacji projektów oraz zmianę harmonogramów działań, w ramach obowiązujących przepisów. Każdy z przypadków, w tym dotyczący ewentualnych zmian zakresu operacji, będziemy rozpatrywać indywidualnie, mając na uwadze okoliczności zaistnienia siły wyższej w trakcie realizacji projektu.

Informujemy również, że zgodnie z postanowieniami umowy beneficjenci zobowiązani są do „niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta
mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w umowie”.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk