NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
[ aktualizacja z 25.03.2020 r. materiały szkoleniowe ] Szkolenie pn. „Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

[ aktualizacja z 25.03.2020 r. materiały szkoleniowe ] Szkolenie pn. „Warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

W związku z odwołanym szkoleniem z zakresu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz w nawiązaniu do wcześniejszej deklaracji, publikujemy szczegółowy materiał dotyczący warunków ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach ww. zakresu oraz zasad przyznawania punktów.

Z uwzględnieniem stanowiska Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020 w odniesieniu do trwających konkursów w związku z aktualną sytuacją epidemiczną nie przewiduje się anulowania konkursu ani zmiany terminu składania wniosków.

Ponadto publikujemy dane dotyczące dochodów własnych oraz wysokości subwencji gmin i powiatów województwa pomorskiego w 2018 r., które będą podstawą przyznawania punktów w ramach kryterium o którym mowa w § 11 ust.1 pkt.1) Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 1414 z późn.zm)

Dane dotyczące bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego,  które będą podstawą przyznawania punktów w ramach kryterium o którym mowa w § 11 ust.1 pkt.2) Rozporządzenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej bezzwłocznie po opublikowaniu w Banku Danych Lokalnych danych za miesiąc luty 2020 r.

  • Prezentacja z anulowanego szkolenia (pdf.) – pobierz
  • Dochody własne oraz wysokość subwencji dla gmin z województwa pomorskiego w 2018 r. (w zł.) (pdf.) – pobierz
  • Dochody własne oraz wysokość subwencji dla powiatów z województwa pomorskiego w 2018 r. (w zł.) (pdf.) – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk