NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualizacja listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W dn. 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wybranych do realizacji w ramach trzeciego naboru wniosków.

Konieczność aktualizacji listy wynika z zakończonej weryfikacji wniosków wybranych do realizacji na podstawie Uchwały Nr 713/170/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Uchwałą Nr 1198/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r., Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji, o której mowa w § 11d Rozporządzenia z 4 września 2015 r. Według stanu na dzień zatwierdzania ww listy, limit środków dostępnych na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dla województwa pomorskiego pozwolił na objęcie wsparciem 26 projektów, znajdujących się na miejscach 1-26. Z uwzględnieniem kursu euro z dnia 30.12.2020 r. wynoszącego 4,5565 zł oraz mając na uwadze rezygnację dwóch podmiotów z podpisania umowy, aktualny dostępny limit środków na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” dla województwa pomorskiego wynosi 3 698 855,34 zł., co umożliwia objęcie wsparciem operacji znajdujących się na miejscach 25-27 listy stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk