PROMOCJA I INFORMACJA

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego.

Wynika to m.in. z Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW).

Obowiązek sporządzenia przez Samorząd Województwa Pomorskiego planu komunikacyjnego wynika z § 18 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PLAN KOMUNIKACYJNY NA 2015 r.

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2007-2013