Informujemy, że nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulująca tryb przyznawania pomocy w ramach Osi 4 PO RYBY zmieniła moment początku kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów Osi 4 PO RYBY. Dla wniosków złożonych w konkursach, dla których informacja o naborze została podana do publicznej wiadomości po 2 grudnia 2011 roku, wydatki są kwalifikowalne od dnia podpisania przez LGR do której składany jest wniosek, „umowy ramowej".

W związku z tym, 29 listopada 2010 roku jest dniem od którego wydatki mogą kwalifikować beneficjenci:

  • LGR Kaszuby,
  • LGR Morenka,
  • LGR Pojezierze Bytowskie,
  • LGR Pradolina Łeby,
  • LGR Rybacka Brać Mierzei,
  • Północnokaszubskiej LGR,
  • Słowińskiej LGR.

Dla beneficjentów LGR Pojezierze Krajeńskie, początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 4 sierpnia 2011 roku.

Dokumenty do pobrania

Zalecenia dla Beneficjentów PO RYBY składających wnioski o płatność
 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" w ramach środka w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Wzór formularza do prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych zgodnie z zapisami §6 ust 1 pkt 3 lit l umowy o dofinansowanie dla Beneficjentów Środka 4.1 z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności aktywizacji lokalnych społeczności
 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej