Konkursy na realizację projektów (z wyłączeniem tzw projektów „grantowych" oraz operacji własnych) w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" ogłaszane są przez poszczególne lokalne grupy działania/ lokalne grupy rybackie. Nabory adresowane są do podmiotów z obszaru który dana grupa obejmuje swoim zasięgiem. „Ramowe" harmonogramy konkursów stanowią załącznik do umowy, jakie samorząd województwa pomorskiego zawarł z poszczególnymi lokalnymi grupami działania. Lokalne grupy działania zobowiązane są do publikowania ogłoszenia o naborze wniosków, w szczególności na swojej stronie internetowej nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.  

Wnioski składane są do lokalnej grupy działania i najpierw oceniane przez grupę pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski wybrane do dofinansowania przez grupę podlegają dalszej ocenie przez samorząd województwa pomorskiego. Tu weryfikowana jest kompletność wniosku oraz zgodność założeń projektu z Programem, przepisami prawa w szczególności kwalifikowalność wydatków.    

Poniżej znajdują się informacje na temat naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020 w poszczególnych lokalnych grupach działaniach oraz ich wynikach:

 

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Mòrénka"

 

1. Konkursy zakończone: 

 

2019 r. 

a) Konkurs nr 1/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.1 Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 2/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs nr 4/2019  Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

e) Konkurs nr 5/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2018 r.

a) Konkurs nr 1/2018 Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

b) Konkurs nr 2/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

c) Konkurs nr 3/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

d) Konkurs nr 4/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

e) Konkurs nr 5/2018 Przedsięwzięcie LSR 1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - załącznik 

f) Konkurs nr 6/2018 Przedsięwzięcie LSR : 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

g) Konkurs nr 7/2018 Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

h) Konkurs nr 8/2018 Przedsięwzięcie LSR 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

i) Konkurs nr 9/2018 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

j) Konkurs nr 10/2018 Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

k) Konkurs nr 11/2018 Przedsięwzięcie LSR: 2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2. Konkursy w trakcie: 

2020 r. 

- Konkurs nr 1/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.1 Wspieranie tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

- Konkurs nr 2/2019 Przedsięwzięcie LSR: 1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności

- Konkurs nr 3/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- Konkurs nr 4/2019 Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska

 

- termin składania wniosków : 16.10.2020 r. – 30.10.2020 r.  

- link do informacji- zobacz

 

3. Wyniki Konkursów:

2019 r.  

a) Konkurs nr 1/2019

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista opearcji wybranych - załącznik 

b) Konkurs nr 2/2019

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista opearcji wybranych - załącznik 

c) Konkurs nr 3/2019

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista opearcji wybranych - załącznik 

d) Konkurs nr 4/2019

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista opearcji wybranych - załącznik 

e) Konkurs nr 5/2019 

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista opearcji wybranych - załącznik 

 

2018 r. 

a) Konkurs nr 1/2018

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych i niewybranych- załącznik

b) Konkurs nr 2/2018

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych- załącznik

c) Konkurs nr 3/2018

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych- załącznik

d) Konkurs nr 4/2018

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- Lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- Lista operacji wybranych- załącznik

e) Konkurs nr 5/2018

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych - załącznik 

f) Konkurs nr 6/2018

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych - załącznik 

g) Konkurs nr 7/2018 

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych i niewybranych - załącznik 

h) Konkurs nr 8/2018

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych - załącznik 

i) Konkurs nr 9/2018

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych - załącznik 

j) Konkurs nr 10/2018

- informacja opublikowana na stronie LGR

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie dnia  8 listopada 2018r.  naboru wniosków nr 10/2018 informujemy, że w terminie składania wniosków nie złożono żadnego wniosku.

k) Konkurs nr 11/2018

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych - załącznik 

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

 

1. Konkursy zakończone

 

2020 r. 

 

a) Konkurs 1/1.3./2020 - Obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związane z działalnością rybacką, w tym zapewniające dostęp osobom z niepełnosprawnością (konkurs dla JST)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs 1/3.1./2020 - Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa (konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej w zakresie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs 1/3.2./2020 - Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby (ogólnodostępny konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs 1/3.3./2020 - Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rybacką (konkurs na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej dla rybaków)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2018 r. 

a) Konkurs 1.3.1/2018 Przedsięwzięcie LSR: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs 1.3.2/2018 Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs 1.3.3/2018 Przedsięwzięcie: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2017 r. 

a) Konkurs 1.3.1/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

b) Konkurs 1.3.2/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

c) Konkurs 1.3.2/2017 Protesty

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR- archiwum 

 

d) Konkurs 1.3.1/2017 (17.07.2017- 31.07.2017)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR- archiwum 

 

e) Konkurs 1.3.3/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

f) Konkurs 2.1.3/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

g) Konkurs 2.3.1/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

h) Konkurs 2.3.2/2017

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 
- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

i) Konkurs 2.3.3/2017 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR - archiwum 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2. Konkursy w trakcie: 

- obecnie nie jest ogłoszony żaden konkurs

 

3. Wyniki Konkursów:

2020 r. 

a) Konkurs 1/1.3./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs 1/3.1./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs 1/3.2./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs 1/3.3./2020

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2018 r. 

a) Konkurs 1/3.1/2018

- w ramach konkursu nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie operacji - protokół z posiedzenia Rady 

b) Konkurs 1/3.2/2018

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

c) Konkurs 1/3.3/2018

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

2017 r. 

a) Konkurs 1/3.1/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs 1/3.2/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs 1/3.3/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs 1/3.2/2017 Protesty

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- protokół z posiedzenia Rady LGR

e) Konkurs 1/1.3/2017 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji niezgodnych z LSR- załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs 2/1.3/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

e) Konkurs 2/3.1/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

f) Konkurs 2/3.2/2017

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

g) Konkurs 2/3.3/2017 

- Informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik

 

 

Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei"

 

1. Konkursy zakończone: 

2019 r.

a) Konkurs nr 10/2019 Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 11/2019  Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 12/2019 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 13/2019 Przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 14/2019 Przedsięwzięcie 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

f) Konkurs nr 15/2019 Przedsięwzięcie 1.2.5 – Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

g) Konkurs nr 16/2019 Przedsięwzięcie 1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

h) Konkurs nr 17/2019 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2018 r. 

a) Konkurs nr 6/2018 Przedsięwzięcie 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 7/2018 Przedsięwzięcie 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 8/2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs 9/2018 Przedsięwzięcie 1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2017 r. 

a) Konkurs nr 1/2017 Przedsięwzięcie LSR:  1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne.

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 2/2017 Przedsięwzięcie  1.1.6 – Tworzenie, rozwój, wyposażenie  infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej  przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/2017 Przedsięwzięcie  1.1.3  Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs nr 4/2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

e) Konkurs nr 5/2017 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2. Konkursy w trakcie: 

- obecnie nie jest ogłoszony żaden konkurs

 

3. Wyniki Konkursów:

 

2019 r.

a) Konkurs nr 10/2019 Przedsięwzięcie 1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

b) Konkurs nr 11/2019  Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs nr 12/2019 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik   

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs nr 13/2019 Przedsięwzięcie 1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

e) Konkurs nr 14/2019 Przedsięwzięcie 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

f) Konkurs nr 15/2019

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

f) Konkurs nr 16/2019

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

 

 

 

 

 

2018 r. 

a) Konkurs nr 6/2018 Przedsięwzięcie 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

b) Konkurs nr 7/2018 Przedsięwzięcie 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

c) Konkurs nr 8/2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

d) Konkurs 9/2018 Przedsięwzięcie 1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

 

 

2017 r. 

a) Konkurs nr 1/2017 Przedsięwzięcie LSR:  1.1.1 – Całoroczne produkty turystyczne.

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs nr 2/2017 Przedsięwzięcie  1.1.6 – Tworzenie, rozwój, wyposażenie  infrastruktury  turystycznej i rekreacyjnej  przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs nr 3/2017 Przedsięwzięcie  1.1.3  Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs nr 4/2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

e) Konkurs nr 5/2017 Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

- informacja opublikowana na stronie LGR 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

 

Słowińska Grupa Rybacka

1. Konkursy zakończone: 

 

2020

a) Konkurs 8/2020/R Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs 9/2020/R Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs 10/2020/RDywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs 11/2020/R Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnie historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR
 

e) Konkurs 12/2020/RZachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych obszaru oraz przywracanie stanu zniszczonych lub ochrona zagrożonych degradacja elementów środowiska

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR
 

f) Konkurs 13/2020/RPromowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR
 

2019

 

a) Konkurs nr 5/2019/R Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 6/2019/R Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, który mieści się w  zakresie ujętym w §5. pkt. 1. lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 7/2019/R Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1. lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016 r.

- ogłoszenie o konkursie opublikowane na stronie LGR 

 

2018

a) Konkurs nr 04/2018/R Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru 

- ogłoszenie opublikowan na stronie LGR (brak ogłoszenia o naborze) 

 

2017

a) Konkurs nr 01/2017/R  Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 02/2017/R  Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 03/2017/R  Rozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2. Konkursy w trakcie:

obecnie nie jest ogłoszony żaden konkurs

 

3. Wyniki Konkursów:

 

2019

a) Konkurs nr 5/2019/R Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

Wyniki Konkursu po autokontroli (protesty) :

- lista operacji zgodnych z LSR- załącznik

- lista operacji wybranych do dofinansownia - załącznik

b) Konkurs nr 6/2019/R Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru, który mieści się w  zakresie ujętym w §5. pkt. 1. lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r.

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs nr 7/2019/R Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa, który mieści się w zakresie, o którym mowa w § 5 pkt 1. lit. a Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016 r.

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2018

a) Konkurs nr 04/2018/R Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2017

a) Konkurs nr 1/2017/R: Dywersyfikacja źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs  nr 2/2017/R: Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z wodnym potencjałem obszaru

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs nr 3/2017/RRozwijanie łańcuchów dostaw produktów sektora rybackiego

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby

 

1. Konkursy zakończone: 

 

2019

a) Konkurs 1/2019 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs 2/2019 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2018

a) Konkurs nr 1 /2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 2 /2018 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 3/ 2018 Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 4/2018 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 5/ 2018 Przedsięwzięcie 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

2017

a) Konkurs nr 1 /2017 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 2 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich 

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.2 Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

d) Konkurs nr 4 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

 

2. Konkursy w trakcie: 

a) Konkurs nr 1/2020 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr 2/2020 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/2020 Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży (m.in. zdobywanie uprawnień ratownika wodnego, kursy żeglarski)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 4/2020 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy (rozszerzenie usług o sprzedaż bezpośrednią, marginalną i ograniczoną, przetwórstwo, spełnienie wymogów, rozwój małej gastronomii, szkolenia dla rybaków w zakresie poszerzenia działalności)

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR 

 

3. Wyniki Konkursów:

 

2019

a) Konkurs 1/2019 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

b) Konkurs 2/2019 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

 

2018

a) Konkurs nr 1 /2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz 

b) Konkurs nr 2 /2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz 

c) Konkurs nr 3/ 2018

 - lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz 

d) Konkurs nr 4/2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

e) Konkurs nr 5/2018

- lista operacji wybranych do dofinansowania- zobacz 

2017

a) Konkurs nr 1 /2017 Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej (m.in. ścieżki rowerowe, szlaki wodne)

- brak informacji na stronie LGR

b) Konkurs nr 2 /2018 Przedsięwzięcie 1.2.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazująca na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich

- brak informacji na stronie LGR

c) Konkurs nr 3/ 2018 Przedsięwzięcie 1.2.3 Wspieranie edukacji wodnej młodzieży

- brak informacji na stronie LGR

d) Konkurs nr 4 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej oraz tworzenie miejsc pracy

- lista operacji wybranych do dofinansowania - zobacz 

 

 

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

 

1. Konkursy zakończone

 

2019

a) Konkurs nr 35 /2019  Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

 

2018

a) Konkurs nr 16 /2018  Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

b) Konkurs nr 17 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 20 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 23 /2018 Przedsięwzięcie  1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 24 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

f) Konkurs nr 27 /2018 Przedsięwzięcie  2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

g) Konkurs nr 28 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

h) Konkurs nr 29 /2018 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR​​​​​​​

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

 

2017

a) Konkurs nr 8 /2017  Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

b) Konkurs nr 9 /2017 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska 

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr 10 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i Przebudowa infrastruktury zarządzania antopopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 11 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infatsruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką 

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr 12 /2017 Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury​​​​​​​

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

f) Konkurs nr 13 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej​​​​​​​

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

g) Konkurs nr 14 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich​​​​​​​

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

 

2. Konkursy w trakcie: 

aktualne ogłoszenia- zobacz 

 

3. Wyniki Konkursów:

 

2019

a) Konkurs nr 35 /2019  Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2018

a) Konkurs nr 16 /2018  Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

b) Konkurs nr 17 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

c) Konkurs nr 20 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

d) Konkurs nr 23 /2018 Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i przebudowa infrastruktury zarządzania antropopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

e) Konkurs nr 24 /2018 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

f) Konkurs nr 27 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej i tworzenie miejsc pracy​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

g) Konkurs nr 28 /2018 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

h) Konkurs nr 29 /2018 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska na obszarze PLGR​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

2017

a) Konkurs nr 8 /2017  Przedsięwzięcie  1.3.4 Promowanie dziedzictwa rybackiego

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

b) Konkurs nr 9 /2017 Przedsięwzięcie 1.5.2 Edukacja morska i żeglarska 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

c) Konkurs nr 10 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.2 Budowa i Przebudowa infrastruktury zarządzania antopopresją w tym o funkcjach turystycznej i rekreacyjnej

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

d) Konkurs nr 11 /2017 Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

e) Konkurs nr 12 /2017 Przedsięwzięcie 2.2.3 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

f) Konkurs nr 13 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej​​​​​​​

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

g) Konkurs nr 14 /2017 Przedsięwzięcie 2.3.2 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich​​​​​​​

 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie"

1. Konkursy zakończone: 

2020

Konkurs I/2020 Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

Konkurs II/2020 Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój świadomości ekologicznej.

 - ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

Konkurs III/2020 Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów rybackich .

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

Konkurs IV/2020 Przedsięwzięcie 1.2.1.  Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie RLGD PB (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw.

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

Konkurs V/2020 Przedsięwzięcie 1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie  lub  modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury.

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

Konkurs VI/2020 Przedsięwzięcie 1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB.

- ogłoszenie o naborze opublikowane na stronie LGR  

 

2019

- brak konkursów 

2018

a) Konkurs nr I/1.1.2/2018  Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych 

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

b) Konkurs nr  I/1.2.1/2018 Przedsięwzięcie 1.2.1. "Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw"

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

c) Konkurs nr I/1.2.2/2018  Przedsięwzięcie 1.2.2 "Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury..."

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr I/1.2.3./2018 Przedsięwzięcie 1.2.3 "Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB"

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

e) Konkurs nr I/2.1.1./2018  Przedsięwzięcie 2.1.1  "Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii"

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

f) Konkurs nr  I/2.2.1./2018 Przedsięwzięcie 2.2.1 "Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką..."

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

g) Konkurs nr  I/2.2.2./2018 Przedsięwzięcie 2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych, kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich (likwidacja barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

 

2017

a) Konkurs nr 1 /2017  Przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR

b) Konkurs nr 2 /2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych"

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR  

c) Konkurs nr 3 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.1 „Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw

 - ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

d) Konkurs nr 4 /2017 Przedsięwzięcie Przedsięwzięcie 1.2.2 „Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury

- ogłoszenie opublikowane na stronie LGR 

 

 

2. Konkursy w trakcie: 

-

3. Wyniki Konkursów:

 

 

2018

a) Konkurs nr  I/1.1.2/2018  Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

 

b) Konkurs nr  I/1.2.1/2018 Przedsięwzięcie 1.2.1. "Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw"

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

c) Konkurs nr I/1.2.2/2018  Przedsięwzięcie 1.2.2 "Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury..." 

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs nr I/1.2.3./2018 Przedsięwzięcie 1.2.3 "Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB"

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

e) Konkurs  I/2.1.1./2018  Przedsięwzięcie 2.1.1  "Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

f) Konkurs  nr  I/2.2.1./2018 Przedsięwzięcie 2.2.1 "Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką..."

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

g) Konkurs nr  I/2.2.2./2018 Przedsięwzięcie 2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych, kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich (likwidacja barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

 

 

2017

a) Konkurs nr 1 /2017 Przedsięwzięcie 1.1.1  „Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD"

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji niezgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

b) Konkurs nr 2 /2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych"

- informacja opublikowana na stronie LGR

info: nie wpłynął żaden wniosek 

c) Konkurs nr 3 /2017 Przedsięwzięcie 1.2.1 „Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw"

- informacja opublikowana na stronie LGR

- lista operacji zgodnych z LSR - załącznik 

- lista operacji wybranych do dofinansowania - załącznik 

- lista operacji niewybranych do dofinansowania - załącznik 

d) Konkurs nr 4 /2017 Przedsięwzięcie Przedsięwzięcie 1.2.2 „Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury

- informacja opublikowana na stronie LGR

info: nie wpłynął żaden wniosek