NABORY

Konkursy na realizację projektów (z wyłączeniem tzw projektów „grantowych” oraz operacji własnych) w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” ogłaszane są przez poszczególne lokalne grupy działania/ lokalne grupy rybackie. Nabory adresowane są do podmiotów z obszaru który dana grupa obejmuje swoim zasięgiem. „Ramowe” harmonogramy konkursów stanowią załącznik do umowy, jakie samorząd województwa pomorskiego zawarł z poszczególnymi lokalnymi grupami działania. Lokalne grupy działania zobowiązane są do publikowania ogłoszenia o naborze wniosków, w szczególności na swojej stronie internetowej nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.  

Wnioski składane są do lokalnej grupy działania i najpierw oceniane przez grupę pod kątem zgodności z lokalną strategią rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski wybrane do dofinansowania przez grupę podlegają dalszej ocenie przez samorząd województwa pomorskiego. Tu weryfikowana jest kompletność wniosku oraz zgodność założeń projektu z Programem, przepisami prawa w szczególności kwalifikowalność wydatków.


Poniżej znajdują się informacje na temat naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w poszczególnych lokalnych grupach działaniach oraz ich wynikach:

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei”

Słowińska Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”