SPRAWOZDANIA

Sprawozdania i instrukcje do sprawozdań

Priorytet 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020″.

dokumenty aktualne obowiązujące od 29.12.2020 r. 

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji operacji – pobierz

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji operacji – pobierz

Działania 4.3 prowadzone w ramach współpracy

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji operacji – pobierz

Działanie 4.4  koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze 

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji (4.4 /4.2) – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji operacji – pobierz

dokumenty archiwalne  aktualne od 21 stycznia 2019 r. do 28 grudnia 2020 r.

W odniesieniu do sprawozdań rocznych, zgodnie z ww instrukcją: „jeżeli w umowie o dofinansowanie nie określono inaczej, Beneficjent zobowiązany jest do składania sprawozdań rocznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po roku, w którym otrzymał płatność końcową. Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r., pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia 2020 r.”

Z powyższego zapisu wynika, że obowiązek składania sprawozdań rocznych mają beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową  i od otrzymania tej płatności minął co najmniej rok referencyjny. Oznacza to, że obowiązek złożenia sprawozdania rocznego do dnia 31 stycznia 2019 r. mają beneficjenci którzy złożyli wniosek o płatność końcową i został on rozliczony nie później niż 31 grudnia 2017 r.  

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania beneficjent do ip – pobierz

– Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania beneficjent do ip – pobierz

– Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

Działania 4.3 prowadzone w ramach współpracy

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania beneficjent do ip – pobierz

– Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

Działanie 4.4  koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

– Wzór sprawozdania końcowego z realizacji operacji – pobierz

– Instrukcja wypełniania sprawozdania beneficjent do ip – pobierz

– Instrukcja wypełniania danych dotyczących wskaźników rezultatu – pobierz

Dokumenty archiwalne aktualne do 21 stycznia 2019 r.

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych

– instrukcja sporządzania sprawozdania – pobierz

– sprawozdanie – pobierz

Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

– instrukcja sporządzania sprawozdania – pobierz

– sprawozdanie – pobierz

Działania 4.3 prowadzone w ramach współpracy

– instrukcja sporządzania sprawozdania – pobierz

– sprawozdanie – pobierz

Działanie 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze

– instrukcja sporządzania sprawozdania – pobierz

– sprawozdanie – pobierz