Aktualizacja formularza umowy w wersji 3z

W związku z wejściem w życie w dniu 22 listopada 2019 r. Zarządzenia nr 150/2019 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego PROW na lata 2014 2020 publikujemy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 3z.

Zmiany wprowadzone w treści formularza umowy dotyczą w szczególności:

 

- oceny przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji - § 7 umowy,

- wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy- § 10 ust. 6 pkt 1 umowy,

- warunków wypłaty pomocy w przypadku naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - § 10 ust. 12 umowy,

- zastosowania zmniejszenia kwoty pomocy w przypadku kosztów ogólnych poniesionych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 17 stycznia 2017 r. z naruszeniem przepisów ustawy pzp - § 10 ust. 13 umowy;

- warunków wypłaty pomocy w przypadku przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, niezgodnie z zasadami określonymi w art. 43a ustawy wrow i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) - § 10 ust. 14 umowy,

- uregulowania rozliczania poniesionych kosztów ogólnych w zależności od terminu udostepnienia zapytania ofertowego na stronie internetowej ARiMR, § 10 ust. 15 umowy,

- wprowadzenia możliwości dokonania zmian zakresu rzeczowo-finansowego w uzasadnionej analizą potrzebie - § 14 ust. 6 pkt 2 umowy;

- konieczności zmiany umowy w przypadku, kiedy ocena przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ocena przeprowadzonego postepowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji powoduje zmniejszenie kwoty pomocy - § 14 ust. 6 pkt 4 umowy,

- zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,

- innych zmian o charakterze porządkowym.

Ponad to informujemy, że istnieje możliwość, na wniosek beneficjenta i w zakresie przez niego wskazanym, aneksowania wcześniej zawartych umów

 

Nowe dokumenty znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania > Inwestycje w Targowiska

Bezpośredni link - zobacz 

 

lub poniżej do pobrania:

(wersja 3z) obowiązująca od 22 listopada 2019 r. 

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy - pobierz
  • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo- finansowe - pobierz 
  • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek - pobierz
  • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
  • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - pobierz
view szablon artykułu