Spotkanie informacyjne dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2018 r.

Krzysztof Rojek/DPROW

Ponad 80 osób wzięło udział w szkoleniu poświęconemu omówieniu zasad przyznawania pomocy dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW 2014-2020 oraz przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Spotkanie zorganizowane było na terenie Filharmonii Bałtyckiej przy ul Ołowianka 1.

Z uwagi na ogłoszony  nabór wniosków o przyznanie pomocy Samorząd Województwa Pomorskiego zorganizował szkolenie, podczas którego zostały omówione warunki i zasady udzielania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny projektów,  zapisów dedykowanego do powyższego Działania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 września 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy  dotyczącej powyższego typu operacji, a także  wytycznych wynikających z interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnikami spotkania byli pracownicy urzędów gmin oraz powiatów, które będą składać wnioski aplikacyjne o uzyskanie środków unijnych w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

 

Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg. Operacje będą wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane; będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;"

 

Pomoc określona jest w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.

W załączaniu przekazujemy prezentację ze spotkania - pobierz

Przypominamy, że nabór już trwa…

 

 

view szablon artykułu