podpisanie Umowy z Lokalnymi Grupami Działania z województwa pomorskiego

Umowy z Lokalnymi Grupami Działania z województwa pomorskiego podpisane

Ponad 57 milionów euro, tj. ponad 220 milionów złotych – taka jest wartość umów zawartych z pomorskimi Lokalnymi Grupami Działania/ Lokalnymi Grupami Rybackimi na realizację projektów na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybactwa. Uroczystość ich podpisania odbyła się 23 maja. Uczestniczył w niej Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

Marszałek Województwa podkreślił rolę Lokalnych Grup Działania w życiu lokalnych społeczności i kreowaniu lokalnego rozwoju. – Lokalne Grupy Działania to partnerstwa trójsektorowe skupiające podmioty sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego, w tym na obszarach zależnych od rybactwa – rybaków. Złożone przez nie strategie zostały opracowane przy szerokim udziale lokalnej społeczności, co zapewnia że trafnie określają „lokalne potrzeby” i oczekiwania. Rozwój kierowany przez społeczność ma dzisiaj nie tylko istotny wymiar społeczny i integrujący, ale również gospodarczy, bo co najmniej połowa środków strategii musi być przeznaczona na działania związane z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy – powiedział Mieczysław Struk. Marszałek Województwa życzył grupom osiągnięcia celów zapisanych w strategiach, co oznaczać będzie spełnienie oczekiwań środowisk przez nie reprezentowanych.

Podpisanie umów było konsekwencją rozstrzygniętego konkursu na wybór lokalnych strategii. Do konkursu przystąpiło 20 lokalnych grup działania, pokrywających cały obszar województwa pomorskiego. Decyzją Komisji Oceniającej oraz Zarządu Województwa Pomorskiego finansowanie mają zapewnione wszystkie grupy: 13 grup będzie korzystać tylko ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 5 grup tylko ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze; strategie 2 grup finansowane będą z obydwu tych programów. Łączna wartość podpisanych umów to ponad 57 milionów euro.

Przyjęte do dofinansowania lokalne strategie rozwoju zakładają m.in.: rozwój turystyki, poprawę infrastruktury drogowej, promocję produktu lokalnego, wzmocnienie przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD, zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej, ale także wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie finansowe powstających jak i istniejących na terenie stowarzyszeń, fundacji czy grup nieformalnych takich jak koła gospodyń wiejskich.

Zawarte umowy ramowe umożliwią lokalnym grupom działania/ lokalnym grupom rybackim ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji zaplanowanych w strategiach. Harmonogram ogłaszania konkursów ustalają indywidualnie poszczególne grupy.

Baza Lokalnych Grup Działania – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk