Stock Photo - Mężczyzna liczący pieniądze

BGK uruchomił pożyczki dla samorządów i lokalnych grup działania

Fot. ©Depositphotos/Mizina

W latach 2014-2020 pojawia się kolejna szansa na wykorzystanie środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020). Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów) oraz lokalne grupy działania mogą uzyskać wsparcie z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych swoich projektów.

Od 20 lipca 2016 r. jednostki samorządu terytorialnego i lokalne grupy działania mogą składać w oddziałach Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020. Dzięki pożyczkom wiele samorządów będzie mogło szybciej rozpocząć realizację projektów unijnych poprzez prefinansowanie wydatków.

Warunki pożyczek w BGK to m.in.:

  • preferencyjne oprocentowanie (WIBOR 3M), które w III kwartale 2016 r. wynosi 0,43 proc.
  • niska prowizja stanowiąca 0,1 proc. kwoty udzielonej pożyczki,
  • brak konieczności przeprowadzenia przetargu.

W zależności od kategorii projektu, pożyczki mogą sięgnąć kwoty 3 mln zł (działanie polegające na budowie lub modernizacji dróg lokalnych) lub 2 mln zł (gospodarka wodno-ściekowa). Ważne, aby finansowanie nie przekroczyło 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku lokalnych grup działania realizujących projekty grantowe pożyczka nie może być większa niż 300 tys. zł.

Pożyczki udzielane jst mogą wesprzeć projekty na obszarach wiejskich polegające między innymi na:

  • budowie i remoncie dróg, sieci wodociągów i kanalizacji, targowisk, domów kultury oraz parków;
  • ochronie zabytków;
  • kształceniu zawodowym;
  • korzystaniu z usług doradczych.

Bank Gospodarstwa Krajowego specjalizuje się w obsłudze programów wspierających dystrybucję środków unijnych. W ramach PROW  2007-2013 BGK zawarł umowy pożyczek  o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Dzięki temu samorządy i lokalne grupy działania na terenach wiejskich wykonały ponad 5 tysięcy potrzebnych inwestycji – powstały sieci wodociągowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków i targowiska, odnowiono zabytkowe parki, utworzono wiejskie centra kultury i obiekty sportowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk