Grafika - wykrzyknik

Portal Ogłoszeń ARiMR

14.03.2017
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
14.03.2017

Z dniem 18 marca 2017 roku zostanie uruchomiony Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów/Partnerów KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Portal będzie dostępny pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Wnioskodawcy/Beneficjenci/Partnerzy KSOW realizujący operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 zobowiązani będą do zamieszczania zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo- finansowym z zachowaniem konkurencyjnego trybu jego wyboru.

Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w trybie konkurencyjnym obowiązuje dla:

  • Wnioskodawców/Beneficjentów/Partnerów KSOW, którzy stosują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro,
  • Wnioskodawców/Beneficjentów/Partnerów KSOW, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto.

Wybór oferty w trybie konkurencyjnym odbywa się z wykorzystaniem internetowego Portalu Ogłoszeń ARiMR www.portalogloszenarimr.gov.pl. Obowiązkiem Wnioskodawcy/Beneficjenta/Partnera KSOW jest zamieszczenie na portalu zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, usługi, dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zadań objętych wnioskiem a także opublikowanie na portalu wyboru najkorzystniejszej oferty. Przez najkorzystniejszą ofertę w zakresie danego zadania należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych przez Wnioskodawcę/Beneficjenta/Partnera KSOW w zapytaniu ofertowym oraz która pochodzi od podmiotów niepowiązanych osobowo lub kapitałowo z wnioskodawcą.

Powyższy tryb stosuje się do postępowań ofertowych wszczętych po 18 stycznia 2017 r. tj. po dniu wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60).

Na stronie internetowej www.arimr.gov.pl udostępniony jest Wniosek o nadanie uprawnień do portalu wraz z instrukcją wypełniania. Opublikowanie zapytania ofertowego będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR na pisemny wniosek wnioskodawcy. Wypełniony wniosek należy złożyć we właściwym Oddziale Regionalnym ARiMR.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz
  • Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz

Przeglądanie opublikowanych na Portalu zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

Zaleca się, aby Wnioskodawca/Beneficjent/PartnerKSOW zachował w dokumentacji sprawy print screen (zrzut z ekranu) z każdego etapu korzystania z portalu jako potwierdzenie wykonania określonych czynności.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk