Konkurs na realizację projektów z zakresu „Ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty

Konkurs na realizację projektów z zakresu „Ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty

14 sierpnia Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów i ustalił kolejność przysługiwania pomocy na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs trwał od 3 kwietnia do 11 maja 2018 r.

W wymaganym terminie do samorządu województwa pomorskiego złożonych zostało 7 wniosków. O pomoc ubiegają się gminy, a projekty dotyczą zarówno prac budowlanych w obiektach zabytkowych jak i ich zakupów.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. dotyczącym szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, pierwszym etapem była ocena projektów pod kątem spełniania poszczególnych kryteriów punktowych. Efektem jest – zatwierdzona przez Zarząd Województwa – lista „rankingowa” operacji.

Kolejnym etapem będzie kontrola formalno – merytoryczna wniosków o przyznanie pomocy, której podlega 6 spośród 7 złożonych wniosków. Jedna aplikacja nie uzyskała minimum 16 punktów, warunkujących możliwość przyznania pomocy.

Dostępna dla województwa pomorskiego alokacja środków na realizację projektów z zakresu „zabytków” wynosi 500 000 euro (tj wg kursu euro z dnia 30.07.2018 r. 2 138 650,00 zł).

do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 856/355/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r. – pobierz 

2. Załącznik nr 1 do uchwały ZWP – listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk