NABORY WNIOSKÓW 2014-2020
Konkurs na realizację projektów z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty !

Konkurs na realizację projektów z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych” w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty !

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 872/356/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r., Zarząd Województwa podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ustalając termin składania wniosków od dnia 24 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. W wymaganym terminie złożono 60 wniosków o przyznanie pomocy.

Powyższa lista zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji oraz kwotę pomocy. Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 8 punktów.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem dostępny limit środków dla województwa pomorskiego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w okresie trwania programu wynosi 22 706 866 euro. Wyliczenia wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpi sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia 28.03.2019 r. (4,2950) wynosi 20 952 226,47  zł. Tym samym wnioski od pozycji 1 do pozycji 21 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 100% dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego. Wnioski od pozycji nr 22 do pozycji nr 28 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków dla województwa pomorskiego, tj.: 31 428 339,71 zł.

Do pozostałych wnioskodawców zostaną skierowane pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 306/36/19 z dnia 04 kwietnia 2019 r. – pobierz

2. Załącznik nr 1 do uchwały ZWP – lista informującą o kolejności przysługiwania pomocy – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk