Aktualizacja formularza umowy w wersji 3z

Aktualizacja formularza umowy w wersji 3z

W związku z wejściem w życie w dniu 22 listopada 2019 r. Zarządzenia nr 150/2019 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego PROW na lata 2014 2020 publikujemy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 3z.

Zmiany wprowadzone w treści formularza umowy dotyczą w szczególności:

– oceny przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – § 7 umowy,

– wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy- § 10 ust. 6 pkt 1 umowy,

– warunków wypłaty pomocy w przypadku naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – § 10 ust. 12 umowy,

– zastosowania zmniejszenia kwoty pomocy w przypadku kosztów ogólnych poniesionych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 17 stycznia 2017 r. z naruszeniem przepisów ustawy pzp – § 10 ust. 13 umowy;

– warunków wypłaty pomocy w przypadku przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, niezgodnie z zasadami określonymi w art. 43a ustawy wrow i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396) – § 10 ust. 14 umowy,

– uregulowania rozliczania poniesionych kosztów ogólnych w zależności od terminu udostepnienia zapytania ofertowego na stronie internetowej ARiMR, § 10 ust. 15 umowy,

– wprowadzenia możliwości dokonania zmian zakresu rzeczowo-finansowego w uzasadnionej analizą potrzebie – § 14 ust. 6 pkt 2 umowy;

– konieczności zmiany umowy w przypadku, kiedy ocena przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub ocena przeprowadzonego postepowania w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji powoduje zmniejszenie kwoty pomocy – § 14 ust. 6 pkt 4 umowy,

– zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,

– innych zmian o charakterze porządkowym.

Ponad to informujemy, że istnieje możliwość, na wniosek beneficjenta i w zakresie przez niego wskazanym, aneksowania wcześniej zawartych umów

Nowe dokumenty znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania > Inwestycje w Targowiska

Bezpośredni link – zobacz 

lub poniżej do pobrania:

(wersja 3z) obowiązująca od 22 listopada 2019 r. 

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy – pobierz
  • Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo- finansowe – pobierz 
  • Załącznik nr 2 do umowy Wykaz działek – pobierz
  • Załącznik nr 3 do umowy Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
  • Załącznik nr 3a do umowy Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk