Aktualizacja formularza umowy w wersji 5z

Aktualizacja formularza umowy w wersji 5z

W związku z wejściem w życie w dniu 07 grudnia 2019 r. Zarządzenia nr 155/2019 Prezesa ARiMR zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną" objętego PROW na lata 2014- 2020 publikujemy aktualny wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy w wersji 5z. wraz z załącznikami.

Zmiany wprowadzone w treści formularza umowy dotyczą w szczególności:

– wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

– wprowadzenia wymogu zmiany umowy w przypadku zmiany miejsc realizacji operacji określonych w załączniku nr 2 do umowy,

– zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,

– innych zmian o charakterze porządkowym.

Ponad to informujemy, że istnieje możliwość, na wniosek beneficjenta i w zakresie przez niego wskazanym, aneksowania wcześniej zawartych umów

Nowe dokumenty znajdują się w dziale Dokumenty do pobrania > Gospodarka wodno- ściekowa

Bezpośredni link – zobacz 

lub poniżej do pobrania:

(wersja 5z) obowiązująca od 07 grudnia 2019 r. 

  • Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja edytowalna, doc) – pobierz
  • Zał. nr 1 do umowy – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – pobierz
  • Zał. nr 2 do umowy – Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – pobierz
  • Zał. nr 3 do umowy – Informacja po realizacji operacji – pobierz
  • Zał. nr 4 do umowy – Informacja o podłączonych przyłączach – pobierz
  • Zał. nr 5 do umowy – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych przed wyjściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
  • Zał. nr 5a do umowy – Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – pobierz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk