Aktualizacja dokumentów w ramach Działania 7. Podstawowe usługi oraz 4.3. Scalanie gruntów

Aktualizacja dokumentów w ramach Działania 7. Podstawowe usługi oraz 4.3. Scalanie gruntów

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 31 z dnia 12.03.2020 r., wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wersja (5z) na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związanie z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Zarządzenia Nr 32/2020 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2020 r. wprowadzającego zaktualizowany wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wersja (5z ) na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, iż udostępniamy Państwu powyższe dokumenty na stronie www.

Zmiany wprowadzone w treści formularzy umów dotyczą w szczególności:

– wprowadzenia możliwości ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

– zaktualizowania publikatorów aktów prawnych,

– innych zmian o charakterze porządkowym.

Nowe dokumenty znajdują się w dziale:  

  • Dokumenty do pobrania > DZIAŁANIE: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich > Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Gospodarka wodno- ściekowa – zobacz
  • Dokumenty do pobrania > DZIAŁANIE: Inwestycje w środki trwałe > Scalanie gruntów – zobacz
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk