Konkurs na budowę lub modernizację dróg lokalnych – rozstrzygnięty!

Konkurs na budowę lub modernizację dróg lokalnych – rozstrzygnięty!

06.08.2020
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
AUTOR
Monika Kopiecka
Monika
Kopiecka
06.08.2020

Konkurs na realizację projektów z zakresu „Budowy lub modernizacji dróg lokalnych" w ramach PROW na lata 2014-2020 rozstrzygnięty!

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwałą Nr 139/122/20 z dnia 13 lutego 2020 r., Zarząd Województwa podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy dotyczących operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ustalając termin składania wniosków od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. W wymaganym terminie złożono 68 wniosków o przyznanie pomocy, spośród których dwa zostały wycofane przez wnioskodawców.

Powyższa lista zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, liczbę przyznanych punktów, tytuł operacji oraz kwotę pomocy. Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 8 punktów.

Tak określony warunek spełnia 62, spośród 66 podlegających ocenie, aplikacji. Do wnioskodawców, których operacje nie uzyskały min 8 punktów zostaną skierowane pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Po podaniu do publicznej wiadomości ww. listy przeprowadzona zostanie kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy podmiotów umieszczonych na tej liście. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1755 z późn. zm.), dostępny limit środków dla województwa pomorskiego
dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w okresie trwania programu wynosi 28 106 701 euro. Wyliczenia wysokości dostępnych środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym nastąpi sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

W związku z powyższym limit środków dla ww. operacji wg kursu euro z dnia 30.07.2020 r. (4,4080) wynosi 24 876 154,04 zł.

Do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 713/170/20 z dnia 06 sierpnia 2020 r. – pobierz

2. Załącznik nr 1 do uchwały ZWP – lista informującą o kolejności przysługiwania pomocy – pobierz

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk