PO RYBY 2014-2020
Zmiany w Zasadach konkurencyjności wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zmiany w Zasadach konkurencyjności wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Zasady zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców dotyczą:

  1. Dodania rozdziału 5. Zawieszenie sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19, uwzględniający wydane w tym zakresie wytyczne;
  2. Doprecyzowania, że Zasad… nie stosuje się do zamówień udzielonych po dwukrotnym nieskutecznym spełnienie procedury, o której mowa w rozdziale 2, pkt 1 lub 2 albo po zamieszczeniu zapytania ofertowego na dedykowanym portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl  po którym Beneficjent nie otrzymał ani jednej ważnej oferty, o ile warunki ujęte w zapytaniu ofertowym nie zostaną zmienione w istotny sposób;
  3. Doprecyzowania zdanie dotyczące wyjątków od stosowania Zasad…, poprzez bezpośrednie odniesienie, że obowiązek opisania i udokumentowania powodów zastosowania wyjątku od stosowania Zasad… odnosi się jedyniedo rozdziału 3 i stanowi katalog zamknięty;
  4. Doprecyzowania niedookreślony wcześniej tryb postępowania w przypadku zastosowania trybu przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym określonych w przepisach o zamówieniach publicznych poprzez odniesienie, że w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, zamówienie będzie oceniane zgodnie z procedurami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
  5. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późn. zm.) zmieniono odniesienia w Zasadach…; poprzez odwołanie do przepisów o zamówieniach publicznych, zamiast określonych przepisów ustawy;
  6. Poprawienia błędnej numeracji w Rozdziale 4. Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PO RYBY 2014-2020;
  7. Zmieniono logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  8. Znowelizowano publikator ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Do pobrania: 

  • Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-20 ;dokument obowiązujący od 23 czewrca 2021 r. – pobierz

Ponadto dokument znajduje się w dziale: PO RYBY 2014- 2020 / Zasady konkurencyjności 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerem telefonu
58 32 68 650 lub adresem e-mail dprow@pomorskie.eu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Jana Augustyńskiego 2
80-810 Gdańsk